Joost Keizer

Joost Keizer Hollanda’daki Groningen Üniversitesi’nin sanat tarihi program›nda yard›mc› doçent ve küratöryal çal›flmalar› program›nda direktördür. Doktoras›n› Leiden Üniversitesi’nden alan Keizer’in araflt›rmalar› Rönesans ve barok sanat›na yo€unlafl›r. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Albrecht Dürer ve Piero della Francesca gibi birçok sanatç› hakk›nda yay›mlanm›fl çal›flmalar› vard›r.

Yazarın yayınevimizden çıkan kitapları

İşte Leonardo da Vinci
Joost Keizer, Christina Christoforou
Top