Peter Arkle

Peter, kitaplar, dergiler ve reklamlar için pek çok illüstrasyon yapm›flt›r. Uluslararas› Af Örgütü, The New Yorker, The New York Times, anCnoc viski, The Guardian, Esquire ve IBM gibi genifl yelpazedeki pek çok müflteriyle çal›flmaktad›r. peterarkle.com adresinde online bir galerisi vard›r, zaman zaman günlük yaflam›na iliflkin hikâyelerle çizimlerini içeren Peter Arkle News bültenini yay›nlar. Peter aslen ‹skoçyal› olmas›na ra€men New York’ta yaflay›p çal›flmaktad›r.

Çizerin yayınevimizden çıkan kitapları

İşte Pollock
Catherine Ingram, Peter Arkle
Top