Christina Christoforou

Christina Christoforou Londral› bir çizer ve sanatç›d›r. Camberwell College of Arts’tan yüksek lisans derecesini ald›€› Birleflik Krall›k’a yeniden yerleflmeden önce Yunanistan’da sanat direktörlü€üne bafllad›. The New York Times, Penguin Publishing ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosu için çal›flmalarda bulundu. ‹letiflim tasar›m› konusunda e€itmenlik yapt›. Kitaplar› aras›nda Whose Hair? (2010) bulunuyor.

Top